02

Thu nhập trung bình khi làm trái ngành thường thấp hơn đúng ngành